Archive for the ‘Peru’ Category

Titicaca (3)Jezioro Titikaka (poprawna wymowa Titihaha) to, jak w tytule, najwyżej położone żeglowne jezioro świata (3800 m.n.p.m.). Jezioro, na którym wg wierzeń Inków zrodził się człowiek. Jak można przypuszczać w okolicach jest zimnawo a zimą (od czerwca do września) temp. może spaść nawet do -10°C, nie pada tu jednak śnieg, bo wtedy jest pora sucha. Przez jezioro Titikaka przebiega też granica między Peru a Boliwią. Jeszcze po stronie peruwiańskiej udało nam się odwiedzić dwie wyspy. Pierwsza z nich to wyspa dryfująca, zbudowana z rosnącej tu trzciny totory. Takich wysp na jeziorze jest ok 100 i mieszka na nich ok. 2000 osób, a nazywają się one Uros. Ale dlaczego ludzie mieszkają na sztucznych wyspach, których budowa trwa rok? Otóż w czasach konkwisty Hiszpanie zmuszali okolicznych mieszkańców do pracy w kopalniach. Ucieczka na jezioro była sposobem na uniknięcie niewolniczej pracy.

Lake Titicaca (the correct pronunciation Titihaha) as in the title, the highest navigable lake in the world (3800 m.a.s.l.). Lake, where according to the beliefs of the Incas a man was born. As you would expect in the area is rather cold and winter (June to September) temperature may drop down to -10 ° C, there is not snowing because of the dry season. On the lake Titicaca also runs the border between Peru and Bolivia. On the Peruvian side, we managed to visit two islands. The first one is an floating island, built of reeds growing here called „totora”. There are about 100 islands like this one on the lake and they are populated by about 2,000 people, they are called Uros. But why people live on artificial islands, the construction of which lasts a year? Well, at the time of the conquest by Spaniards local people were forced to work in the mines. Escape to the lake was a way to avoid slave labor.

(więcej…)

Reklamy

Machu Picchu (13)Słynne Machu Picchu (tłumaczone jako „stary szczyt”) jeden z 7 cudów świata. Dziś wszyscy znamy je pod taką nazwą choć oryginalnie nazywało się „Patallaqta” co znaczy w keczua „miasto na stopniach”. Miasto to nieskalane obecnością konkwistadorów, leży na przełęczy miedzy dwoma szczytami, wyniesione na ok. 500 m nad koryto rzeki, która opływa je z trzech stron, położone na wys. 2400 m.n.p.m. Leży na granicy Andów i peruwiańskiej dżungli.

The famous Machu Picchu (translated as „Old Peak”), one of the 7 wonders of the world. Today, we all know it under this name but originally was called the „Patallaqta” which means in Quechua „city on the steps”. The city unsullied by the presence of the conquistadors, is located on the pass between two peaks, elevated to approximately 500 m above the river bed, which flows around it on three sides, situated at an altitude of 2,400 meters above sea level. It lies on the border of the Andes and the Peruvian jungle.

(więcej…)

Canyon ColcaTrekking w Kanionie Colca mieliśmy zaplanowany w szczegółach. Nie tylko, aby wszystko zobaczyć i za dużo się nie nachodzić, ale też by zdążyć na Machu Picchu i za dużo nie wydać, jak nie trzeba. Plecaki małe mieliśmy naszykowane, przechowalnię dużego bagażu zapłaconą, a listę zakupów na 2 dniową wędrówkę zrobioną.

Trekking in Canyon Colca we had planned in details. Not only to see everything and not to walk too much, but also to be on time at the Machu Picchu and do not spend too much, if we do not need to. Our small backpacks were ready, a storage of big backpacks were paid, a shop list for 2 days walk was done.

(więcej…)

DSCN9013 Zapraszamy Was dziś w cudowna podróż po miejscach związanych z kultura ludzi Nasca – poprzedników Inków zasiedlających mało gościnną pustynię miedzy Andami a brzegiem Pacyfiku. Nasza przygoda była możliwa dzięki Juanowi – właścicielowi agencji turystycznej JAT Peru, który przyjął nas niczym rodzinę i zafundował wspaniałe atrakcje w zamian za tłumaczenie strony internetowej JAT na angielski:). Dziękujemy!!!

We invite you today on the wonderful journey through the places associated with the culture of the people Nazca – Inca predecessors colonizing little hospitable desert between the Andes and the Pacific coast. Our adventure was possible thanks to Juan – the owner of the JAT Perutravel agency, who welcomed us like family and prepare some great attractions in exchange for translationof JAT website from Spanish into English :). Thank you!

(więcej…)

Huaraz i Caraz (82)Co to są góry? Pytanie wydaje się proste, ale odpowiedz wbrew pozorom jest dość subiektywna.

What are the mountains? The question seems to be simple, but the answer, is quite subjective.

 

 

(więcej…)

CaralPo górskich klimatach przyszedł czas na wybrzeże. Zagościliśmy więc na chwilkę w Trujillo, aby poznać cywilizacje, które niegdyś potężne, zostały podbite później przez Inków i niewiele się o nich dziś słyszy. Co więcej, jako niepiśmienni, pozostawili po sobie jedynie obrazkowe sceny na ceramicznych przedmiotach codziennego użytku, na całunach, w których zawijano zmarłych, czy na ścianach swoich świątyń. Na podstawie analizy tychże obrazów snuje się dziś teorie o życiu, zwyczajach i obrzędach poszczególnych plemion.

(więcej…)

Cajamarca (2700 m.n.p.m.) (czyt. Kaha Marka w powolnym (dowolnym) tłumaczeniu Markowa kasa) miejsce gdzie rozegrało się sporo Inkasko hiszpańskiej historii. Tu został schwytany i wieziony ostatni władca Inków (Atahualpa), mimo ze wykupił się z niewoli hiszpańskiej ogromną ilością złota i srebra (wypełnił pomieszczenia, w których był wieziony drogocennymi metalami), i tak został stracony – i jak tu ufać konkwistadorom. W mieście tym znajdują się tez słynne naturalne baseny termalne liczące 1000-1500 lat (a woda ma temp. 70 st.) w których kąpieli zażywali Inkascy wodzowie.  Niedaleko „Banos de Inca” znaleźć można też „Ventanillas de Otuzco” – datowane na lata 50 p.n.e. – 500 n.e., wydrążone w skale grobowce. Krajobraz w pobliżu Cajamarki przypomina swymi pagórkami (przynajmniej mi) okolice Rzymu.

Cajamarca ( 2,700 m.a.s.l.) (pronounced Kaha Marca in my translation means Marek’s cash) place where happened a lot of Inca Spanish history. Here was captured and imprisoned the last ruler of the Inca Empire ( Atahualpa ), despite the bought his out from the slavery of the Spanish using huge amount of gold and silver ( filled the room in which he was imprisoned with precious metals ) , but anyway he was killed – and how can you trust conquistadors . In this city there are also famous natural thermal pools dated for 1000-1500 years  ago (and the water temperature is at 70 degrees Celsius) in which, Inca chiefs, took a bath. Near the ” Banos de Inca ” you can also found” Ventanillas de Otuzco ” – dating back to the year 50 B.C – 500 A.D., hollowed in the rock – tombs. Landscape near Cajamarca reminds (at least to me ) hills  around Rome.

(więcej…)